Menu Zamknij

dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK

 

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora
telefon: 12 628 33 23
e-mail: jozef.tutaj@pk.edu.pl
Pokój G152

Józef Tutaj ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (EAiE) AGH w 1981 roku. Od stycznia 1988 r jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1996 r. na Wydziale EAiE AGH przedstawił rozprawę doktorską pt. „Estymacja jakości energii samochodowych komutatorowych prądnic mechanoelektrycznych prądu stałego z komutatorami elektronicznymi” i uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie Elektrotechnika. W 2013 r. na Wydziale Mechanicznym PK obronił rozprawę habilitacyjną pt. “Ujęcie systemowe dynamiki wielofunkcyjnego prądnico-rozrusznika silnika spalinowego pojazdu samochodowego” uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Układy napędowe. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Pojazdów Samochodowych.  Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych, a jego działalność badawcza skupia się na projektowaniu i zastosowaniu układów elektronicznych i mechatronicznych w inżynierii mechanicznej oraz medycznej. Przykładem jego oryginalnych osiągnięć w ramach działalności badawczej jest opracowanie bezszczotkowego prądnico-silnika prądu stałego ze wzbudzeniem elektromagnetycznym (patent PL387309), mechatronicznego aparatu Ilizarowa do wydłużania kończyn, egzoszkieletu wspomaganego mechatronicznie w ortezie do chodu naprzemiennego dla osób z porażeniem wiotkim kończyn (patent PL221271), oraz w dziedzinie bronchoskopii wirtualnej – mechatronicznego systemu do nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca. Ważnym obszarem w jego działalności naukowo-badawczej stanowią modele matematyczne zintegrowanego napędu elektromechanicznego w ujęciu systemowym oraz ich symulacja komputerowa. Owocem tej działalności jest zarówno monografia habilitacyjna (za którą uzyskał w 2014 r. Nagrodę Ministra Gospodarki w konkursie prac habilitacyjnych organizowanym przez Urząd Patentowy RP), jak również współautorstwo książki z dziedziny napędu elektromechanicznego (Fijałkowski B., Tutaj J. The integrated electro-mechanical drive: A mechatronic approach, IOP Publishing Ltd, Bristol, 2019, oraz skrypt dla studentów (Fijałkowski B., Tutaj J.: Mechatronika – wprowadzenie do zintegrowanego napędu elektromechanicznego, PWSZ Nowy Sącz. 2018r.).

Jest autorem i współautorem 5 uzyskanych patentów, 46 publikacji naukowych, 3 książek oraz autorem rozdziałów w 4 książkach.

Obszary prowadzonych prac naukowo-badawczych:

 • Systemy mechatroniczne w pojazdach samochodowych oraz inżynierii mechanicznej;
 • Elektronika medyczna;
 • Modele matematyczne i symulacyjne układów elektronicznych oraz mechatronicznych.

Członkostwo:

 • Członek Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego PK (z głosem doradczym)
 • Polska Akademia Umiejętności (PAU), Sekcja Nauk Technicznych (od 2018r.)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna JM Rektora PK (2005r.)
 • Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki – zespołowa drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.  Warszawa  1.X.1992r.
 • Nagroda Ministra Gospodarki w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP za najlepszą rozprawę habilitacyjną, Warszawa, grudzień 2014r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 2020 r.

Obszary tematyczne realizowanych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich:

 • projekty układów elektronicznych sterowania w zastosowaniach w inżynierii mechanicznej i medycznej,
 • projekty układów elektronicznych w diagnostyce pojazdów samochodowych,
 • projekty związane z napędem elektromechanicznym (elektrycznym),
 • projekty układów automatycznej regulacji,
 • tory pomiarowe sygnałów biomedycznych,
 • oraz inne do uzgodnienia.

W pracy dydaktycznej odpowiada za  przedmioty: Elektrotechnika i elektronika, Podstawy napędu elektromechanicznego, Elektronika medyczna.

 

 

 

Skip to content