ekspertyza

STUDIA PODYPLOMOWE

Ekspertyza wypadku drogowego

INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego" prowadzone są przez
Katedrę Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie.

Studia organizowane są od 1993 r., ich założycielem i pierwszym kierownikiem był dr inż. Jacek Wierciński.
Obecnie kierownikiem studiów jest dr inż. Robert Janczur, prof. PK.

Program studiów obejmuje w szczególności:

 • problematykę techniczną – wybrane zagadnienia z zakresu mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów, wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
 • problematykę rekonstrukcji i opiniowania wypadków drogowych, w tym wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadków, także z wykorzystaniem technik komputerowych, zasad i metodyki opiniowania,
 • problematykę kryminalistyczną, prawną i medyczno-sądową wypadków drogowych.

W 2011 r. studia podyplomowe “Ekspertyza wypadku drogowego” uzyskały rekomendację EVU
Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU).

Opłata za studia wynosi 5 800,00 zł (2023/2024) i może być uiszczona w całości lub ratalnie:

I rata – 2 900,00 zł – do 27 września,

II rata – 2 900,00 zł – do 26 lutego.

Studia trwają dwa semestry od października do czerwca, z przerwą zimową od drugiego tygodnia stycznia do początku marca.

Zajęcia organizowane są co 2 tygodnie jako zjazdy sobotnio – niedzielne, po 7 zjazdów w każdym semestrze.

Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Po uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów, słuchacz zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy obejmuje wstępne przygotowanie pracy klauzurowej i egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną, na który składa się obrona pracy klauzurowej i odpowiedzi na pytania komisji.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych i prowadzących dochodzenia w takich sprawach, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia odbywają się w sali nr J115 budynku J 
Kampusu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie.

0
Uczestników
0
Edycji
0
Lat
0
Absolwentów

REKRUTACJA

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego” odbywa się raz w roku w terminach określonych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Katedry Pojazdów Samochodowych w zakładce: Studia podyplomowe.

Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024:

Terminy zgłoszeń: od 6 lipca 2023 do 15 września 2023 r.

Szczegółowe informacje, w tym lista wymaganych dokumentów, znajduje się poniżej:

Wymogi wobec kandydatów na studia podyplomowe:

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe I lub/i II stopnia.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • kartę zgłoszenia na obowiązującym formularzu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe lub odpis dyplomu,
 • 1 fotografię wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 95,00 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto bankowe Politechniki Krakowskiej
o nr: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826,
w tytule przelewu podając: imię i nazwisko uczestnika
z dopiskiem: Studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”.

Dokumenty można nadsyłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
(z dopiskiem: „Studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego”)

lub składać osobiście w budynku G, pok. G150 (adres jw.).

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną w terminie do 20 września 2023 r.

Minimalna liczba uczestników studiów wynosi 18 osób, maksymalna – 30 osób.

Jeżeli nie zgłosi się wystarczająca liczba kandydatów, studia nie zostaną uruchomione.

PROGRAM

Program studiów:

Studia obejmują 247 godzin zajęć dydaktycznych, w tym ponad 60 godzin zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń.

Plan studiów

Wykaz przedmiotów

 • obejmuje zagadnienia m.in. oświetlenia pojazdów i dróg, podstaw widzenia i percepcji i reagowania kierowców, widoczności przeszkód nieoświetlonych, strategii prowadzenia pojazdów w nocy, śladów kryminalistycznych i ich interpretowania dla różnych rodzajów wypadków drogowych, metodyki rekonstrukcji i analizy przebiegu wypadków pojazd-pieszy oraz zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych.

 • to m.in. pojęcia podstawowe i definicje zderzenia, impulsu siły, współczynnika restytucji, ciała swobodnego i nieswobodnego, pędu ciała, zasady pędu i krętu ciała, rodzaje zderzeń, obliczenia zderzeń, bilans energetyczny zderzenia, parametr EES, metody oszacowania wartości pracy sił trwale deformujących pojazd, obliczenia rekonstrukcyjne i symulacyjne zderzeń pojazdów.

 • obejmuje m.in. charakterystyki źródeł napędu pojazdów samochodowych, siły oporów ruchu, bilans sił i mocy działających na poruszający się pojazd, charakterystyki trakcyjne oraz metody ich wyznaczania, problematykę współczynnika przyczepności kół ogumionych do różnych nawierzchni, wyznaczanie reakcji na kołach samochodu przy napędzie i hamowaniu, zagadnienia znoszenie koła ogumionego i wielkości charakteryzujących ruch pojazdu na torze krzywoliniowym, pojęcia sterowności, stateczności ruchu i kierowalności oraz metodykę badań dynamiki poprzecznej pojazdów samochodowych, także w granicznych stanach ruchu.

 • to m.in. podstawowe określenia opisujące standard techniczny infrastruktury drogowej i jej eksploatację, ogólne kryteria projektowania infrastruktury drogowej ze szczególną rolą kryterium bezpieczeństwa ruchu, wymagania techniczne dla dróg, widoczność w projektowaniu dróg, skrzyżowań i węzłów, cechy nawierzchni determinujące warunki ruchu, podstawowe wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, miary bezpieczeństwa ruchu, elementy audytu bezpieczeństwa ruchu i inspekcji dróg.

 • przedstawia podstawy opiniowania przez medyków sądowych w sprawach karnych, podstawy sądowo – lekarskiej sekcji zwłok, rodzaje obrażeń ciała, rolę medycyny sądowej m.in. w rekonstrukcji wypadków pojazd-pieszy i w ustalaniu osoby kierowcy, pośmiertne badania obrazowe.

 • obejmuje m.in. dane wypadkowe EDR rejestrowane w pojazdach, manewry zmiany pasa ruchu i omijania, przewracanie się pojazdów, zderzenia z elementami infrastruktury drogowej, fotogrametrię, wspomaganie komputerowe w rekonstrukcji wypadków drogowych, metodykę odtwarzania faz programu sygnalizacji świetlnej w rekonstrukcji wypadków, możliwości i uwarunkowania wykorzystania zapisu monitoringu i kamer samochodowych do odtworzenia przebiegu wypadku, przygotowanie eksperymentu przez biegłego, specyfikę opiniowania w sprawach dotyczących wyłudzania nienależnych odszkodowań, metodykę opiniowania spraw dotyczących ustalenia osoby kierowcy samochodu i motocykla.

 • to omówienie zasad opracowywania opinii z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego na przykładach, przedstawienie tematyki i sposobu przygotowania trzech prac kontrolnych oraz omówienie prac kontrolnych i dyskusja na temat problemów i błędów, jakie zostały zauważone w indywidualnych opracowaniach pisemnych słuchaczy.

 • obejmują m.in.: cele powypadkowych badań pojazdów, zasady sporządzania dokumentacji z oględzin i badań pojazdów, korelację badań kryminalistycznych i technicznych, metodykę i procedury badania pojazdów, przegląd diagnostycznych metod badania pojazdów, ocenę sprawności układów, mechanizmów i podzespołów pojazdów oraz urządzeń wspomagających i oświetlenia,  sposoby zabezpieczania elementów pojazdów do badań szczegółowych, powypadkowe badania stanu pasów bezpieczeństwa, napinaczy pasów i poduszek gazowych, diagnostykę pokładową, badania w SKP, algorytm badania technicznego, przykłady opracowywania opinii z zakresu powypadkowych badań technicznych pojazdów.

 • przedmiot prezentujący podstawowe przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń, charakterystykę procesu niszczenia, metody i przebieg badań uszkodzonych elementów metalowych, zakres opinii materiałowej, badania nieniszczące, makroskopowe i mikroskopowe, badania właściwości mechanicznych materiałów.

 • to problematyka m.in. podstaw prawnych czynności procesowych wykonywanych na miejscu zdarzenia drogowego, wykonywania i dokumentowania oględzin miejsca wypadku i pojazdów z udziałem biegłego, oględzin odzieży uczestników wypadku, eksperymentu procesowego

 • przedmiot omawiający zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenia odpowiedzialności karnej, przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 • składa się z pisemnego przygotowania podstawowych aspektów rekonstrukcji i analizy przebiegu prostego zdarzenia drogowego i następnie ich przedstawienia Komisji egzaminacyjnej oraz odpowiedzi na pytania Komisji z zakresu toku studiów.

TERMINARZ

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 (pdf)

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2023/2024:

9, 10 III 
23, 24 III 
6, 7 IV 
20, 21 IV
11, 12 V 
25, 26 V 
8, 9 VI

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej, biegli Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz sędzia krakowskiego sądu.

Poniżej lista wykładowców wraz z przedmiotami:

dr Grzegorz Bogdan – Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Karnego

 • odpowiedzialność prawna w wypadkach drogowych

mgr inż. Piotr Ciępka – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

 • metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych I/II

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska, Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu

 • elementy budowy dróg i inżynierii ruchu

dr inż. Robert Janczur, prof. PK – Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Samochodowych

 • mechanika ruchu pojazdu w warunkach granicznych, elementy budowy i powypadkowej diagnostyki pojazdów

dr n. med. Artur Moskała – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Medycyny Sądowej

 • medyczno-sądowa problematyka wypadków drogowych

dr inż. Izabela Pietryka – Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Materiałowej

 • wybrane zagadnienia ekspertyzy metalograficznej

mgr inż. Adam Reza – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

 • metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych I/II, metodyka opiniowania

dr inż. Piotr Strzępek – Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Samochodowych

 • elementy budowy i powypadkowej diagnostyki pojazdów

dr inż. Jan Unarski – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

 • metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych I

dr inż. Krzysztof Wach – Politechnika Krakowska, Katedra Pojazdów Samochodowych

 • elementy budowy i powypadkowej diagnostyki pojazdów

dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

 • metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych II

dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK – Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej

 • wybrane zagadnienia mechaniki zderzeń, metodyka opiniowania

SSR Przemysław Wypych – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy

 • postępowanie procesowe

kom. Jolanta Zawałeń – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakład Szkoleń Specjalnych

 • czynności procesowe z udziałem biegłego

dr inż. Jakub Zębala – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie

 • metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych I/II, metodyka opiniowania
Odtwórz wideo

KONTAKT

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Robert Janczur, prof. PK
Tel.: 12 628 35 28,
e-mail: robert.janczur@pk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Magdalena Kalarus
Tel.: 12 628 35 31,
e-mail: magdalena.kalarus@pk.edu.pl

ADRES SIEDZIBY:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
(budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31,
e-mail: m4ekspertyza@pk.edu.pl

Interaktywy widok 360

Aby poruszać się po panoramach, należy trzymając lewy klawisz, obracać “obrazem”, a gdy pojawi się znacznik można na nim kliknąć. Scrollem myszki, można, powięszkać, zmniejszać.

Politechnika Krakowska
Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
(budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31
e-mail: m4ekspertyza@pk.edu.pl

Skip to content