Menu Zamknij

Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe „Ekspertyza Wypadku Drogowego” organizowane są przez: Politechnikę Krakowską – Katedrę Pojazdów Samochodowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. W październiku 2011 r. studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego” uzyskały rekomendację EVU – Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.).

Celem studiów jest szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

Program studiów obejmuje w szczególności:

  • problematykę techniczną, obejmującą wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
  • problematykę rekonstrukcji i opiniowania wypadków, obejmującą wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym z wykorzystaniem technik komputerowych), zasad i metodyki opiniowania,
  • problematykę prawną, kryminalistyczną i medyczno-sądową wypadków drogowych. 

Informacja dla kandydatów na XXVIII edycję w roku akad. 2021/2022

Zasady rekrutacji

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

Klauzula informacyjna dla kandydatów dot. ochrony danych osobowych

Plan studiów podyplomowych

Tabela efektów kształcenia studiów podyplomowych

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych oraz osób chcących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (dwa semestry), od października do czerwca. Zajęcia organizowane są w postaci 7 zjazdów sobotnio – niedzielnych w każdym semestrze. W soboty zajęcia prowadzone są w godz. 9.00 – 18.30, a w niedziele w godz. 8.00 – 15.00. Zajęcia odbywają się w sali nr G160, znajdującej się w budynku G przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem. Całość zajęć kończy się egzaminem końcowym. Do egzaminu końcowego może być dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy ustalone programem studiów. Słuchacze po zakończeniu studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

KONTAKT:

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Janczur, prof. PK
Obsługa administracyjna: mgr Magdalena Kalarus

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 (budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31, e-mail: m4ekspertyza@mech.pk.edu.pl

Skip to content