Menu Zamknij

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM

  1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
  2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
  3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
  4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
  5. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Mechanicznym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 128 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 grudnia 2020 r. znak R.0201.148.2020, w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzeniem nr 133 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 9 grudnia 2020 r., znak R.0201.155.2020, w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
  6. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, lub gdy wymaga tego specyfika pracy dyplomowej, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej z zachowaniem rygoru sanitarnego.
  7. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Termin dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
  8. Przekazanie do dziekanatu kompletu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
Skip to content