Menu Zamknij

Procedura obiegu dokumentów

1. Dziekan dokonuje wyboru recenzenta pracy dyplomowej spośród kandydatów wskazanych przez Promotora.

2. Student wysyła do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:

• imię i nazwisko studenta,

• rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

• kierunek studiów,

• specjalność/profil dyplomowania.

3. Promotor, informuje Studenta o wskazanym przez Dziekana Recenzencie pracy dyplomowej.

4. Student, niezwłocznie po otrzymaniu od Promotora informacji na temat wskazanego przez Dziekana Recenzenta, umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/), obowiązkowo wskazując w systemie Promotora i Recenzenta. Praca powinna być sformatowana zgodnie z aktualnym wzorem (wzór pracy dyplomowej WM). Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.

5. Promotor zobowiązany jest do weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w metadanych pracy i na stronie tytułowej pliku pracy wydania Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu, oraz oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/). Jednocześnie Promotor jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów wydrukowanych z systemu i odręcznie podpisanych w/w dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.

6. Recenzent zobowiązany jest do oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/). Jednocześnie Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału, wydrukowanego z systemu i odręcznie podpisanego arkusza oceny pracy dyplomowej. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.

7. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

8. Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wypełnienia, i dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej podpisanego przez siebie oraz Promotora i Recenzenta, protokołu z egzaminu dyplomowego.

9. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego wraz z teczkami akt osobowych studenta, nie później niż kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu.

Wykaz oryginałów odręcznie podpisanych dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

1. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej (podpisane przez promotora),

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK),

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,

4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,

5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,

6. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019),

7. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką).

8. Umowa dotycząca praw autorskich (jeżeli specyfika pracy tego wymaga),

9. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca.

10. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej.

11. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).

12. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).

13. Opinia promotora pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).

14. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).

Skip to content