Menu Zamknij

Procedura obiegu dokumentów

 1. Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność – z kopią do promotora –  wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:
  – imię i nazwisko studenta,
  – rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  – kierunek studiów,
  – specjalność/profil dyplomowania,
  – promotora pracy dyplomowej,
  – recenzenta pracy dyplomowej.
 2. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, wszystkie osoby zainteresowane są informowane mailowo.
 3. Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.
 4. Promotor zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 5. Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 6. Przewodniczący komisji w dniu egzaminu zobowiązany jest do komputerowego wypełnienia, podpisania za pomocą  certyfikatu PK i umieszczenia protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie i wydrukowanego dwustronnie protokołu nie później niż w kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu dyplomowego.
 7. Zarówno Promotor jak i Recenzent zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego. Termin podpisania dokumentów ustala sekretariat jednostki dyplomującej.
 8. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
 9. Sekretariat jednostki dyplomującej przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu.

Wykaz dokumentów, które student umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Praca dyplomowa powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (wzór pracy dyplomowej WM.docx).

Wykaz dokumentów, które promotor dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany za pomocą  certyfikatu PK przez promotora).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).
 4. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

Wykaz dokumentów, które recenzent dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).

Wykaz dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP),
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 5. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 6. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,
 7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019),
 8. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca,
 9. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką),
 10. Legitymacja studencka – przekazanie legitymacji studenckiej do dziekanatu musi nastąpić nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, których legitymacja zachowuje ważność do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów).

Wykaz dokumentów:

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania),
 6. Kwestionariusz cudzoziemca,
 7. Wzór pracy dyplomowej.
 8. Karta tytułowa pracy, zawierająca potwierdzenie oceny i miejsca przechowywania pracy dyplomowej,
 9. Umowa dotycząca praw autorskich.

Skip to content